Kadra

KIEROWNIK INTERNATU:  Agnieszka Matraszek

 • magister filologii germańskiej;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza”;
 • studia podyplomowe ” Organizacja i Zarządzanie w Oświacie”.

WYCHOWAWCY:

Urszula Bińczak

 • wykształcenie wyższe magisterskie – Akademia Rolnicza Lublin;
 • Studium Pedagogiczne – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Lublin;
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej – WOM Lublin;
 • Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny – KUL;
 • kursy: „Narkotyki, ich rodzaje, działanie, skutki zażywania” – Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, „Profilaktyka Agresji i pomocy wśród uczniów” – PCDZN Puławy, „Jak rozumieć i rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo” – WODN Lublin, „Konflikty i sposoby ich rozwiązywania” – PCDZN Puławy.

Elżbieta Drapała

 • Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. Pedagogika II0;
 • nauczyciel mianowany.

Jolanta Kuś – Radowiecka

 • mgr pedagogiki – UMCS;
 • nauczyciel dyplomowany, nauczyciel – wychowawca w internacie, koordynator do spraw kontaktu z instytucjami i organizacjami pomocowymi; opiekun Samorządu Wychowanków, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych;
 • Studia podyplomowe – pedagogika resocjalizacyjna – UMCS; Doradztwo społeczne i zawodowe;
 • Specjalistyczny Kurs Doskonalący przygotowujący do profilaktyki środowiskowej Śnieżna Kula;
 • I i II stopień szkolenia w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii;
 • kursy: „Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych”, „Psychologiczna „Pierwsza Pomoc” na rzecz ucznia w kryzysie”, „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów”, „Profilaktyka agresji i przemocy”, „formy i metody oddziaływań wychowawczych w internacie”, „Opiekun zajęć pozalekcyjnych w szkolnej pracowni internetowej”.

Dariusz Łysiak

 • mgr pedagogiki specjalnej – APS im. Marii Grzegorzewskiej;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • warsztaty: program warsztatowo – stażowy „Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej” – Agencja Doradztwa Zawodowego „AD”, „Mobilizowanie uczniów do pracy” – Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli.
 • „Złoty kluczyk” – wprowadzenie do terapii Miltona H. Ericksona, „Spotkanie, zasoby, proces – kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej, „Terapia rodzin” – Polski Instytut Ericksonowski;
 • Kurs kwalifikacyjny „Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza” – Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych,
 • Specjalistyczny Kurs Doskonalący do realizacji Programu profilaktyki środowiskowej „Śnieżna Kula” – SPDN;
 • „Klasowy program wychowawczy” – WODN „KURSOR”;
 • Kurs kwalifikacyjny „Organizacja i zarządzanie oświatą” – WODN „KURSOR”;

Monika Misztal

 • mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego UMCS Lublin;
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej – WOM Lublin;
 • Certyfikat Doradcy Zawodowego;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • przewodnicząca Zespołu Wychowawczego Internatu;
 • doskonalenie zawodowe w zakresie pracy wychowawczej: „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów”, „Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne nauczyciela”, „Psychologiczna pierwsza pomoc na rzecz ucznia w kryzysie”, Profilaktyka agresji i przemocy”, „Formy i metody oddziaływań wychowawczych”; „Dziecko w sieci – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online”; „Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych” ; „Mediacja a wymiar sprawiedliwości”; „Wychowanie ku wartościom”; „Bursa, internat – bezpieczne miejsce dla ucznia”;
 • doskonalenie zawodowe w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły: „System zarządzania jakością ISO 9001”, „Wykorzystanie instrumentów ISO 9001 do doskonalenia procesu wychowania”, System zapewniania jakości pracy szkoły”;
 • doskonalenie zawodowe własnych umiejętności zawodowych: I-szej pomocy, „Kurs dla kierowników szkolnych wycieczek kwalifikowanych”, „Technologia informacyjna i komunikacyjna”, „Wykorzystanie Internetu w pracy wychowawczej”.

Jolanta Rokosz – Konieczna

 • mgr psychologii – KUL;
 • Studia Podyplomowe Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi;
 • nauczyciel mianowany.

Patrycja Król

 • mgr wychowania fizycznego UMCS, specjalizacja „Turystyka i rekreacja”;
 • podyplomowe studia: „Public relations i komunikacja społeczna” WSPA Lublin;
 • nauczyciel mianowany;

Dorota Szóstak

Monika Cios